नेपालको संविधान

निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधन २०७२ समेत)

निजामती सेवा नियमावली २०५० एकिकृत बाह्रौ संशोधन स

नेपाल शिक्षा  सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु २०५०

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ती सरुवा र बढुवा) नियमहरु २०५१

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५

निजमती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५

नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरु २०६८

2016-08-05 15:26:10

यात्रा सङ्ख्या

2 9 8 5 4 8 2