श्री निजामती किताबखाना, हरिहरभवन ।
मेरो PIS मा निम्न विवरण फरक परेको हुँदा सच्याइदिन अनुरोध छ ।


At least upload 1 file and maximum file size is 1MB.

कार्यरत कार्यालय नमिलेमा:

सरूवा / रमानापत्र Attach गर्ने ।

सरूवा/बढुवाको निर्णय मिति वा अरू विवरण फरक परेमाः

सरूवा / रमाना / बढुवा पत्र Attach गर्ने ।

शैक्षिक योग्यता नमिलेमाः

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र Attach गर्ने ।

इच्छाइएको व्यक्ति थप/परिवर्तन गर्नु परेमाः
  • इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन गर्नु परेमा कारण, प्रमाणका साथै सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पेश गर्ने ।
  • पति/पत्नीको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्ध विच्छेद वा मृत्यु वा अंश बुझी छुट्टी भिन्न भएको वा अन्य कानूनी आधार प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।
  • कर्मचारीले सिटरोल भर्दा इच्छाएको रहेनछ र पछि थप गर्न चाहेमा वा नाम संशोधन गर्नु परेमा कार्यालयको सिफारिस वा स्थानीय निकायको सिफारिश सहित निवेदन दिनु पर्ने ।
  • अन्य व्यक्तिको सट्टा पति वा पत्नीलाई समावेश गर्न चाहेमा विवाहदर्ताको प्रमाण र कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नु पर्ने ।

यात्रा सङ्ख्या

2 9 8 5 3 6 2