नेपाल सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

निजामती किताबखाना

आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.न. बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति/समय रकम कैफियत आपलोड मिति/समय
No Records available.

यात्रा सङ्ख्या

2 9 5 6 7 1 9