सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरू

प्रकाशित मिती २०७३-४-२१

सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर निम्न विवरण स्पष्ट रुपमा लेख्नु हुन निजामती किताबखानाको अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्षः २०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण
कर्मचारीको नाम, थर :
कर्मचारी संकेत नं. (सिटरोल नं.):
पद :
श्रेणी :
सेवा/समूह :
कार्यरत कार्यालयको नाम, ठेगाना :
मोबाइल नं.:
ईमेल :
नयाँ नियुक्ति भए नियुक्ति मिति :

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०७३-४-२४

यात्रा सङ्ख्या

8 3 9 4 1 0