वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोध

प्रकाशित मिती २०७३-१२-८

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

अनलाइन सिटरोल दर्ता उपयोग गर्ने तरिका

प्रकाशित मिती २०७३-१०-१८

Last Update On: २०७३-१०-१८
पुरा पढ्नुहोस

अध्यन/असाधारण विदा सम्बन्धी विवरण

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

नि.से.नि. २०५० को नियम १०० को समितिको सिफारिस वारे

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

नाता प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

पहिलेको सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता कसरी बनाउने ?

प्रकाशित मिती २०७२-९-१९

पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता बनाउन  Click Here

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  " 10.1.22.9 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - आन्तरिक " मा connect गर्नुहोस् |

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाहिरबाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  "202.45.147.44 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - बाह्य …

Last Update On: २०७२-९-२०
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराम र निवृत्तभरण माग फारामको ढाँचा परिवर्तन भएको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७२-६-१७

नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ६५ मिति २०७२।६।७ गते प्रकाशित निजामती सेवा (बाहौ संशोधन)नियमावली २०७२ को नियम २२ अनुसुची ७ बमोजिमको निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)फाराम निय १०१(१)को अनुसुची १७.क बमोजिमको निवृत्तभरण माग फाराम संशोधन भएकोले यस विभागमा अब उप्रान्त नयाँ सिटरोल फाराम दर्ता गर्दा र निवृत्तिभरण  अधिकारपत्र लिनको लागि संशोधित नयाँ ढाँचा बमोजिमको फारामहरूमा अनिवार्य रूपमा भरि पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको…

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 8 7 0 1 4 9