२०७७ साल चैत्रको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७८-१-७

Last Update On: २०७८-१-७
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण(सिटरोल) फाराम बुझि लैजाने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-१६

Last Update On: २०७७-१२-१६
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-१२-५

Last Update On: २०७७-१२-५
पुरा पढ्नुहोस

कार्यालयहरुको कोड

प्रकाशित मिती २०७७-११-२

कार्यालयहरुको कोड

Last Update On: २०७७-११-२
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी जरूरी सूचना-कोलेनिका सबै

प्रकाशित मिती २०७७-८-३०

Last Update On: २०७७-८-३०
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-१४

Last Update On: २०७७-८-१७
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-९

Last Update On: २०७७-८-९
पुरा पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-७

Last Update On: २०७७-८-७
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)को ढाँचाको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

Last Update On: २०७७-५-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 9 5 6 7 4 5