PIS Software Re-engineering सुची दर्ता

प्रकाशित मिती २०७४-१-१३

Last Update On: २०७४-१-१३
पुरा पढ्नुहोस

सिटरोल दर्ता तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोध

प्रकाशित मिती २०७३-१२-२२

Last Update On: २०७३-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोध

प्रकाशित मिती २०७३-१२-९

Last Update On: २०७३-१२-९
पुरा पढ्नुहोस

अनलाइन सिटरोल दर्ता उपयोग गर्ने तरिका

प्रकाशित मिती २०७३-१०-१९

Last Update On: २०७३-१०-१९
पुरा पढ्नुहोस

सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरू

प्रकाशित मिती २०७३-४-२१

सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर निम्न विवरण स्पष्ट रुपमा लेख्नु हुन निजामती किताबखानाको अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्षः २०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण
कर्मचारीको नाम, थर :
कर्मचारी संकेत नं. (सिटरोल नं.):
पद :
श्रेणी :
सेवा/समूह :
कार्यरत कार्यालयको नाम, ठेगाना :
मोबाइल नं.:
ईमेल :
नयाँ नियुक्ति भए नियुक्ति मिति :

Last Update On: २०७३-४-२४
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. २०७३/७४ को लागि तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने फारामको ढाँचा

प्रकाशित मिती २०७३-४-६

Last Update On: २०७३-४-१६
पुरा पढ्नुहोस

२ बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरीसकेका तर सिटरोल दर्ता नगरेका कर्मचारीहरुको लागि कार्यालयले प्रमाण

प्रकाशित मिती २०७३-४-६

Last Update On: २०७३-४-६
पुरा पढ्नुहोस

आ. व. २०७३/७४ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७३-४-४

Last Update On: २०७३-४-१६
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. २०७२-०७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७३-३-३१


नेपाल सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

निजामती किताबखाना

हरिहरभवन, ललितपुर

सूचना

आ.व. २०७२।०७३ को सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने कार्य २०७३ श्रावण १ गतेदेखि  भाद्र २८ गतेसम्म भएकोले सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने कार्यमा निजामती कर्मचारीहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक अन्य दिन विहान ९:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजेसम्म सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित…

Last Update On: २०७३-४-९
पुरा पढ्नुहोस

स्वास्थ्य सेवाका स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नि.भ.अ.प. जारी गर्ने बारे ।

प्रकाशित मिती २०७३-३-२९

Last Update On: २०७३-३-२९
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

7 0 1 1 5 4