नेपाल सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

निजामती किताबखाना

आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.न. बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति/समय रकम कैफियत आपलोड मिति/समय
1 सेवा परामर्श २९७१२ ३५६०१४४ नियमित ३०२२९७२२१ डि मार्कस् ईन्टरनेशनल प्रा‍.लि. २०७४-०२-०९ १४१९९९ २०७४-०२-१२
2 एस.एम.एस. सेवा २२५२२ ३५६०१४३ नियमित ३०२८११०८९ जानकी टेक्नोलोजि प्रा.लि. २०७४-०२-०९ ८१३६० २०७४-०२-१२
3 डेस्कटप कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर २९५११ ३५६०१४४ नियमित ३०२७०२९२५ कम्प्यूटर एडभान्स सिस्टम २०७४-०२-०५ ३१०००० २०७४-०२-१२

यात्रा सङ्ख्या

7 0 1 1 8 0